FERPA update

Please see below for FERPA update or click one of the links here:

English

Nepali

Spanish

Nepali

नेपालीमा

Nēpālīmā

प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलहरूका लागि परिवार शैक्षिक अधिकार एवं गोपनीयता ऐन (FERPA) अन्तर्गत अधिकारहरूबारे सूचना

परिवार शैक्षिक अधिकार एवं गोपनीयता ऐन (FERPA) ले आमा-बाबुहरूलाई तथा 18 वर्ष वा बढी उमेर भएका विद्यार्थीहरू (“योग्य विद्यार्थी”) लाई विद्यार्थीको शिक्षा अभिलेखहरूका सम्बन्धमा केही अधिकारहरू दिएको छ।  उक्त अधिकारहरू निम्न अनुसार छन्:

  1. स्कूलले पहुँच गर्ने अनुरोध प्राप्त गरेको मिति देखि 45 दिन भित्र विद्यार्थीको शिक्षा अभिलेखहरू निरीक्षण गर्ने र समीक्षा गर्ने अधिकार।आमा-बाबु वा योग्य विद्यार्थीहरूले उनीहरूले निरीक्षण गर्न चाहेको अभिलेखहरू खुलाएर स्कूल प्रिन्सिपललाई एउटा लिखित अनुरोध बुझाउनु पर्नेछ। स्कूल अधिकारीले पहुँचको व्यवस्था गर्नेछन् तथा आमा-बाबु वा योग्य विद्यार्थीलाई अभिलेखहरू हेर्न सकिने समय र स्थानबारे सूचित गर्नेछन्।
  2. आमा-बाबु वा योग्य विद्यार्थीले गलत, भ्रामक, वा अन्यथा परिवार शैक्षिक अधिकार एवं गोपनीयता ऐन अन्तर्गत विद्यार्थीको गोपनीयता अधिकारहरूको उल्लङ्घन गर्छ भन्ने ठानेको विद्यार्थीको शिक्षा अभिलेखहरूको संशोधनको अनुरोध गर्ने अधिकार।स्कूललाई अभिलेखको संशोधनको अनुरोध गर्न चाहने आमा-बाबु वा योग्य विद्यार्थीहरूले स्कूल प्रिन्सिपललाई लेख्नु पर्छ, उनीहरूले हेरफेर गर्न चाहेको अभिलेखको अंश स्पष्ट चिन्हित गर्नु पर्छ, र यसमा किन हेरफेर गर्नु पर्छ भनेर खुलाउनु पर्नेछ।  यदि स्कूलले आमा-बाबु वा योग्य विद्यार्थीले अनुरोध गरे बमोजिम अभिलेखलाई संशोधन नगर्ने निर्णय गरेमा, स्कूलले आमा-बाबु वा योग्य विद्यार्थीलाई उक्त निर्णयबारे साथै संशोधनको अनुरोधका सम्बन्धमा एउटा सुनवाइ राख्ने उनीहरूको अधिकारबारे सूचित गर्नु पर्नेछ।  सुनवाइमाथि अधिकारबारे सूचित गर्दा आमा-बाबु वा योग्य विद्यार्थीलाई सुनवाइ कार्यविधिहरूका सम्बन्धमा अतिरिक्त जानकारी दिइने छ।
  3. स्कूलले विद्यार्थीको शिक्षा अभिलेखबाट, परिवार शैक्षिक अधिकार एवं गोपनीयता ऐन ले सहमति बिना खुलासाको अधिकार दिएको हद बाहेक, व्यक्तिगत पहिचान गर्न सकिने जानकारी (PII) को खुलासा गर्नु भन्दा पहिला लिखित सहमति प्रदान गर्ने अधिकार।सहमति बिना खुलासा गर्ने अनुमति दिने एउटा अपवाद भनेको वैध शैक्षिक हितहरू भएका स्कूल अधिकारीहरूलाई गरिने खुलासा हो। स्कूल अधिकारी भनेको स्कूलले प्रशासक, सुपरभाइजर, शिक्षक, वा सहयोग कर्मचारी सदस्य (स्वास्थ्य वा चिकित्सा कर्मचारी तथा कानून प्रवर्तन इकाइ कर्मचारी लगायत) का रूपमा नियुक्त गरेको कुनै व्यक्ति वा स्कूल समीतिमा कार्यरत कुनै व्यक्ति हो। एकजना स्कूल अधिकारीमा संस्थागत सेवा वा प्रकार्य उपलब्ध गराउने, जसका लागि स्कूलले अन्यथा आफ्नै कर्मचारीहरूको उपयोग गर्नु पर्थ्यो, स्कूल बाहिरका कुनै स्वयमसेवक वा ठेकेदार पनि आउन सक्छन् जो शिक्षा अभिलेखहरूबाट व्यक्तिगत पहिचान गर्न सकिने जानकारीको प्रयोग तथा म्यान्टनेन्सका सम्बन्धमा स्कूलको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा हुन्छन्, जस्तै कुनै वकिल, लेखा परीक्षक, चिकित्सा परामर्शदाता, वा थेरापिस्ट; अधिकारी समिति, जस्तै कुनै अनुशासनात्मक वा गुनासो समितिमा काम गर्न स्वयमसेवा गर्ने कुनै आमा-बाबु वा विद्यार्थी; वा अर्को स्कूल अधिकारीलाई उसको कार्यहरू पूरा गर्न सहायता पुर्याउने कुनै आमा-बाबु, विद्यार्थी, वा अन्य स्वयमसेवक। स्कूल अधिकारीसँग वैध शैक्षिक हित रहेको हुन्छ यदि अधिकारीले आफ्नो व्यावसायिक जिम्मेवारी पूर्ण गर्ने उद्देश्यले कुनै शिक्षा अभिलेख समीक्षा गर्नुपर्ने भएमा।
  4. संयुक्त राज्य शिक्षा विभागमा [स्कूल] दवारा परिवार शैक्षिक अधिकार एवं गोपनीयता ऐनको आवश्यकताको पालन गर्न असमर्थ रहेको सम्बन्धमा उजुर दायर गर्ने अधिकार।परिवार शैक्षिक अधिकार एवं गोपनीयता ऐनको व्यवस्थापन गर्ने कार्यालयको नाम तथा ठेगाना:

Family Policy Compliance Office

U.S. Department of Education

400 Maryland Avenue, SW

Washington, DC  20202

Spanish

En espanol

Notificación de derechos según la Ley FERPA para escuelas primarias y secundarias

La Ley de Privacidad y Derechos Educativos de las Familias (FERPA, en inglés) otorga a los padres y a los estudiantes de 18 años o más (“estudiantes elegibles”) determinados derechos con respecto a los registros educativos de los estudiantes.  Esos derechos son:

  1. El derecho a inspeccionar y revisar los registros educativos de los estudiantes en el plazo de 45 días desde que la escuela recibe un pedido para acceder a los registros.Los padres o los estudiantes elegibles deben presentar al director de la escuela un pedido por escrito en el que se identifiquen los registros que quieren inspeccionar. La autoridad de la escuela hará las coordinaciones necesarias para el acceso y notificará a los padres o al estudiante elegible el día, la hora y el lugar en el que se podrán inspeccionar los registros.
  2. El derecho a pedir que se enmienden los registros educativos del estudiante que los padres o el estudiante elegible crean que no son precisos, son engañosos o que de otra manera no están respetando los derechos de privacidad del estudiante según la Ley FERPA.Los padres o estudiantes elegibles que quieran pedir a la escuela que enmiende un registro deben escribir al director de la escuela, identificar claramente la parte del registro que quieren que se cambie y especificar por qué se debería cambiar.  Si la escuela decide no enmendar el registro como pidieron los padres o el estudiante elegible, la escuela notificará a los padres o al estudiante elegible sobre la decisión y sobre su derecho a una audiencia con respecto al pedido de enmienda.  Se proporcionará información adicional con respecto a los procedimientos de audiencia a los padres o al estudiante elegible cuando se les notifique el derecho a una audiencia.
  3. El derecho a brindar consentimiento por escrito antes de que la escuela divulgue información que permita la identificación personal de los registros educativos del estudiante, excepto en la medida que la Ley FERPA autorice la divulgación sin consentimiento.Una excepción, que permite la divulgación sin consentimiento, es la divulgación a autoridades escolares con intereses educativos legítimos. Una autoridad escolar es una persona empleada por la escuela, como un administrador, supervisor, instructor o miembro del personal de apoyo (incluye personal de salud o médico y personal de la unidad de exigencia de las leyes) o una persona que cumple funciones en la junta escolar. Una autoridad escolar también puede incluir un voluntario o contratista externo a la escuela que lleva a cabo un servicio institucional o una función para la que de otra manera la escuela tendría que usar sus propios empleados y que está bajo el control directo de la escuela con respecto al uso y mantenimiento de información que permita la identificación personal a partir de registros educativos, como un abogado, auditor, asesor médico o terapeuta; un padre, una madre o un estudiante que se ofrece como voluntario para formar parte de un comité oficial o un padre, una madre o un estudiante u otro voluntario que asiste a otra autoridad escolar para llevar a cabo sus tareas. Una autoridad escolar tiene un interés educativo legítimo si la autoridad necesita revisar un registro educativo para cumplir con su responsabilidad profesional.
  4. El derecho a presentar una queja ante el Departamento de Educación de los Estados Unidos con respecto a presuntas fallas de la escuela [School] en el cumplimiento de los requisitos de la Ley FERPA.El nombre y la dirección de la Oficina que administra los asuntos relacionados con la Ley FERPA son:

Family Policy Compliance Office

U.S. Department of Education

400 Maryland Avenue, SW

Washington, DC  20202

English

Notification of Rights under FERPA for Elementary and Secondary Schools

The Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) affords parents and students over 18 years of age (“eligible students”) certain rights with respect to the student’s education records. These rights are:

(1) The right to inspect and review the student’s education records within 45 days of the day the school receives a request for access. Parents or eligible students should submit to the school principal a written request that identifies the record(s) they wish to inspect. The school official will make arrangements for access and notify the parent or eligible student of the time and place where the records may be inspected.

(2) The right to request the amendment of the student’s education records that the parent or eligible student believes are inaccurate, misleading, or otherwise in violation of the student’s privacy rights under FERPA. Parents or eligible students who wish to ask the school to amend a record should write the school principal, clearly identifying the part of the record to be changed, and specify why it should be changed. If the school decides not to amend the record as requested by the parent or eligible student, the school will notify the parent or eligible student of the decision and advise them of their right to a hearing regarding the request for amendment. Additional information regarding the hearing procedures will be provided to the parent or eligible student when notified of the right to a hearing.

(3) The right to privacy of personally identifiable information in the student’s education records, except to the extent that FERPA authorizes disclosure without consent. One exception, which permits disclosure without consent, is disclosure to school officials with legitimate educational interests. A school official is a person employed by the school as an administrator, supervisor, instructor, or support staff member (including health or medical staff and law enforcement unit personnel); a person serving on the School Board; a person or company with whom the school has outsourced services or functions it would otherwise use its own employees to perform (such as an attorney, auditor, medical consultant, or therapist); a parent or student serving on an official committee, such as a disciplinary or grievance committee; or a parent, student, or other volunteer assisting another school official in performing his or her tasks.  A school official has a legitimate educational interest if the official needs to review an education record in order to fulfill his or her professional responsibility.

(4) The right to file a complaint with the U.S. Department of Education concerning alleged failures by the school to comply with the requirements of FERPA. The name and address of the Office that administers FERPA are:

Family Policy Compliance Office

U.S. Department of Education

400 Maryland Avenue, SW

Washington, DC 20202